Výborné výsledky v súťaži ZENIT Doporučený

Zámerom súťaže Zenit je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končí sa celoštátnym kolom.

Na 21. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci IV. C Šimon Dlugoš, Kristián Ružička a Samuel Siska. Zúčastnili sa v kategóriách programovanie, strojové obrábanie a ručné spracovania kovov. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracovať technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.

Kristián Ružička obsadil 3. miesto v kategórií strojové obrábanie a Samuel Siska 3. miesto v kategórii ručné spracovanie kovov.
Výsledkami sme potvrdili, že v oblasti strojového obrábania a ručného spracovania kovov patrí naša škola k veľmi úspešným.

Čítať ďalej...

Súťaž Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie Doporučený

Súťaž Vianočná pohľadnica už každoročne prispieva k umocneniu predvianočnej atmosféry na našej škole a zároveň je to príležitosť hlavne pre grafikov digitálnych médií, aby ukázali svoju súťaživosť a kreativitu. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na sviatok sv. Mikuláša a porota vybrala 3 víťazné práce vianočných pohľadníc. Tento rok sa medzi výherné pohľadnice dostali grafické návrhy, ktoré vznikali fotografovaním vianočných motívov. 1. miesto porota udelila pohľadnici s anjelom, od žiaka II. A triedy Benjamína Vyhnala, ktorému súťažná porota odovzdala odmenu v podobe bohatého mikulášskeho balíčku a zároveň bude táto pohľadnica použitá ako oficiálna vianočná pohľadnica školy. Na 2. mieste sa umiestnil Daniel Dítě, II. A a na 3. mieste sa umiestnil Andrej Krajňák, II. A.

Súťaž Vianočná pohľadnica 2018

Súťaž Vianočná pohľadnica 2017

Čítať ďalej...

Súťaž iBobor Doporučený

bobor logo new2Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.

V tomto školskom roku sa po 1-krát aj naši žiaci zúčastnili súťaže, odborov MPS a GDM. Konkrétne sme sa zúčastnili v kategóriách :
• Junior - 10 žiakov 1. - 2. ročníka,
• Senior - 10 žiakov 3. - 4. ročníka.

O náročnosti súťaže hovoria aj výsledkové listiny. V kategórii Senior zo 4 314 súťažiacich uspelo 608 a z toho 1 náš žiak. V kategórii Junior zo 7 994 súťažiacich uspelo 2 646 a z toho 4 úspešní riešitelia z našej školy.
Úspešní žiaci na našej škole:

Seniori - 12. novembra 2019
1. Milan Pankuch IV.B

Juniori - 14. novembra 2019
1. Tomáš Korec, I.B
2. Damián Pavlík, I.B
3. Tibor Hajdu, II.A
4. Lukáš Madeja, I.B

Touto cestou by sme chceli zablahoželať úspešným riešiteľom súťaže a poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a popriať im v ďalších rokoch veľa úspechov.

Organizátori súťaže: Ing. Peter Stano, Bc. Daniela Balážová

Čítať ďalej...

30. výročie Nežnej revolúcie Doporučený

Slovensko a Česko si pripomína 30výročie Nežnej revolúcie, ktorá bola obrovským míľnikom pre oba štáty a otvorila dvere ku slobode. Občianske združenie KLUB 89 vyhlásilo k tejto príležitosti súťaž November 89 a my pre študentov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže bolo pripomenutie si 30. výročia novembrových udalostí v roku 1989, zachovanie hodnôt a ideálov Nežnej revolúcie a podpora učiteľov vo vedení žiakov pri spracovaní týchto poznatkov originálnym spôsobom podľa svojich individuálnych možností a schopností. Aj naša škola sa zapojila do súťaže vo forme diel vytvorených počítačovou grafikou a 3D animáciou. 
Do súťaže boli zaslané práce od žiakov III. A triedy - Dominika Zemanová, Marcel Mareš, Mikuláš Neupauer, Filip Šebest a film s podporou 3D vizualizácie a animácie od žiakov IV. A  - Ľuboš Krolák a Kristián Simkanič. Študenti svoje práce vytvorili pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Daniely Balážovej, Bc. Gabriela Mornára a Mgr. Pavla Roška.

 

Čítať ďalej...

Systém evidencie a odhlasovania stravy

Oznamujem stravníkom, že môžu využívať systém evidencie a odhlasovania stravy cez internet pomocou stránky: https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni?zarizeni=9467&_prihlaseni=A&jazyk=sk

Odkaz na systém evidencie a odhlasovania stravy nájdete na školskej stránke pod položkou menu: SLUŽBY/EVIDENCIA A ODHLASOVANIE STRAVY

Prihlasovacie meno: priezviskomeno (napríklad kovacpeter)
Prihlasovacie heslo: váš variabilný symbol (napríklad 999)

Po prvom prihlásení do systému je možné na karte s názvom NASTAVENIE zadať nové heslo a e-mailovú adresu. Na karte OBJEDNÁVKY je možné pomocou zaškrtávacieho políčka zrušiť objednávku najneskôr do 7.30 h. v danom dni.
Pri raňajkách a večerách je možné zrušiť objednávku najneskôr do 14.00 h. v predchádzajúcom dni!
Na karte VÝDAJ je možné sledovať čas, kedy bol realizovaný výdaj stravy.

Stravníci môžu pre systém evidencie a odhlasovania stravy využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=sk
Čítať ďalej...

DEŇ PSK Doporučený

V rámci dňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa bude konať 12. novembra 2019 si aj naša škola pripravila veľa zaujímavých aktivít. Uskutoční sa prezentácia nášho regiónu, kde žiaci získajú základné informácie o PSK. V tento deň budú realizované rôzne besedy, návštevy, exkurzie a workshopy, ale hlavne vzájomné športové zápasy vo futbale a minivolejbale. A kto nastúpi? Vo vzájomnom zápolení sa stretnú družstvá SOŠT proti Gymnáziu Kukučínova. Príďte sa pozrieť, povzbudiť spolužiakov, ale hlavne sa zabaviť.
Všetci ste srdečne pozvaní.

plagat psk 2019

Deň PSK

 Reportáže z dňa PSK 2018

Čítať ďalej...

Návšteva Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Doporučený

Dňa 28. októbra 2019, sme so žiakmi I.A triedy navštívili Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Priamo do centra mesta nás prilákala zaujímavá výstava pod názvom HOMMAGE à ALBERT MARENČIN. Presnejšie išlo o výstavu koláži Alberta Marenčina, ktorú sprevádzajú ukážky kníh, filmov a fotografických záberov zo súkromných archívov jeho synov.
Po získaní inšpirácie z tejto výstavy sme priamo vo výstavnej sieni aj my vytvárali naše vlastné koláže v rámci workshopu pripraveného pre žiakov.
Okrem prác Alberta Marenčina sme si pozreli celé výstavné priestory tejto galérie, kde sme obdivovali tieto výstavy: Paulína Halasová: YOU DESERVE ART!, ZÁHADY ZÁHRADY, stálu expozíciu Terra Gothica a stálu expozíciu Jozefa Hanulu.
Čítať ďalej...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku Doporučený

Ako každý rok, tak aj 5. novembra 2019 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaživého ducha prejavilo 34 žiakov. No test bol náročný, preto do druhého kola – ústnej časti – postúpilo len 14 žiakov, ktorí dosiahli aspoň 15 bodov. A tu už išlo do tuhého. Odpovede boli veľmi podobné a hodnotilo sa veľmi ťažko. No žiaľ, víťaz a zároveň postupujúci môže byť len jeden.
Tento rok ním je Dávid Hájek zo IV. A triedy s počtom bodov 56,5 a zároveň postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutočni 15. januára 2020.
Na druhom mieste sa umiestnil a náhradníkom sa stal Gabriel Horyl zo IV. A s počtom bodov 47 a tretie miesto obsadil Matej Čurný z III. A, ktorý získal 45 bodov.
Tabuľku umiestnenia ostatných študentov môžete vidieť na nástenke anglického jazyka na prízemí.

Trom najlepším blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie kolo. Dávidovi držíme palce v okresnom kole.

Mgr. Ida Dubajová

Čítať ďalej...

Exkurzie vo firmách Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. a Scametatra, a.s. Doporučený

Dňa 29.10.2019 (utorok) sa žiaci II.C – odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a II.D – odbor: obrábač kovov zúčastnili exkurzie v dvoch fabrikách v Poprade – Matejovciach.

Vo firme Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o., konkrétne vo výrobnom závode - nástrojáreň, sa naši žiaci mohli stretnúť s výrobou foriem a nástrojov, ktoré sú potrebné pre zhotovenie odliatkov a komponentov do pračiek. Žiaci videli reálne prostredie výroby, mohli si pozrieť klasické konvenčné obrábacie stroje – sústruhy, frézky, brúsky a taktiež moderné CNC obrábacie stroje i spôsob elektroerozívneho obrábania. V rámci exkurzie mali žiaci možnosť získať nielen nové poznatky, ale zároveň si prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti z oblasti tepelného spracovania kovov, povrchových úprav a technológii obrábania materiálov. Následne naša exkurzia pokračovala do firmy Scametatra, a.s. nachádzajúcej sa v priemyselnom parku, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou plastových výliskov. Spolu so žiakmi sme navštívili dve haly, kde sme sa bližšie oboznámili s technológiou lisovania plastových dielcov do pračiek, následne ich povrchovou úpravou a montážou. V obidvoch firmách mohli žiaci vidieť reálne pracoviská vybavené modernou technikou. Veríme, že uskutočnené exkurzie boli pre našich žiakov prínosom. Tešil nás ich záujem a najmä tá skutočnosť, že mohli získať reálny obraz o pracovnom prostredí i cenné informácie a rady od skúsených pracovníkov. Dúfame, že takto nadobudnuté poznatky dokážu naši žiaci zúročiť aj pri hľadaní si zamestnania po úspešnom ukončení štúdia na našej škole.

Mgr. Petra Mazureková, Ing. Richard Smetana

Čítať ďalej...