Varovanie
  • JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 578

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania na SOŠT v Poprade II.

Stredná odborná škola technická v Poprade pod vedením riaditeľky školy Mgr. Beáty Bodišovej sa zapojila do výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy č. OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. V roku 2014 získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. Maximálna výška celkových nákladov projektu predstavuje sumu 144 606,15 €, pričom 95% poskytne nenávratný finančný príspevok Európsky sociálny fond. SOŠT v Poprade ako prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 7 230,31 €.

Škola patrí k najstarším výchovno-vzdelávacím ustanovizniam v regióne a už vyše 50 rokov pripravuje odborníkov v oblasti strojárskej výroby a informačných technológií. Víziou školy je, aby úspešný absolvent po ukončení školy dosiahol konkrétnu kvalifikačnú spôsobilosť, bol schopný uplatniť sa vo zvolenom povolaní, získal možnosť pokračovať v ďalšom vzdelávaní a aby sa aktívne zapojil do života v Európskej únii. Krokom k tomu sú aj viaceré zmluvy o spolupráci so súkromnými spoločnosťami, ktoré dávajú priestor absolventom školy na praktickú prípravu s následnou možnosťou zamestnať ich.

Realizácia projektu jednoznačne prispeje k zmene obsahu vzdelávania a prípravy a zavedie nový spôsob práce so študentmi. Rozšírenie vzdelávacích aktivít prispeje k tomu, aby žiaci vo všetkých troch študijných odboroch - grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - boli vybavení potrebnými kvalifikáciami a aby „školské lavice“ opustila kvalifikovaná flexibilná pracovná sila schopná prispôsobiť sa zmenám na trhu práce.

Hovorí riaditeľka školy: „Dúfame, že projektom zlepšíme proces vyučovania a premeníme ním tradičnú školu na modernú a vzdelávanie sa tým stane pre súčasných žiakov motivujúcim a pre budúcich študentov atraktívnym. Z poskytnutých prostriedkov by sme chceli ešte viac inovovať materiálno-technické zabezpečenie a tým skvalitniť samotný proces vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku. Výsledkom projektu pod názvom Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania bude inovácia vzdelávacích metód a vytvorenie obsahu vzdelávania v súlade s požiadavkami praxe. Uvedené výsledky tvoria jeden celok, ktorý sa priamo podieľa na napĺňaní celkového strategického cieľa projektu modernizáciou vzdelávania na našej škole v súlade s požiadavkami praxe zvýšiť schopnosť našich absolventov uplatniť sa na trhu práce vo všetkých študijných odboroch.“

Ing. Monika Mašlejová, manažérka publicity pre projekt