Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania na SOŠT v Poprade III.

loga projekt c
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 


Študenti zo SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Poprade začnú od 2. septembra 2015 využívať novú IKT techniku a nové študijné materiály z projektu Komplexná modernizácia odborného vzdelávania.

Stredná odborná škola technická v Poprade pod vedením riaditeľky školy Mgr. Beáty Bodišovej sa v období od 1. marca 2014 do 31. augusta 2015 zapojila do výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy č. OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. V roku 2014 získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. Maximálna výška celkových nákladov projektu predstavovala sumu 144 606,15 €, pričom 95% prefinancovala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu. SOŠT v Poprade ako prijímateľ zabezpečila vlastné zdroje financovania projektu vo výške 7 230,31 €.
Škola patrí k najstarším výchovno-vzdelávacím ustanovizniam v regióne a už vyše 50 rokov pripravuje odborníkov v oblasti strojárskej výroby a informačných technológií¬. Víziou školy je, aby úspešný absolvent po ukončení školy dosiahol konkrétnu kvalifikačnú spôsobilosť, bol schopný uplatniť sa vo zvolenom povolaní, získal možnosť pokračovať v ďalšom vzdelávaní a aby sa aktívne zapojil do života v Európskej únii. Krokom k tomu sú aj viaceré zmluvy o spolupráci so súkromnými spoločnosťami, ktoré dávajú priestor absolventom školy na praktickú prípravu s následnou možnosťou zamestnať ich.

Hovorí riaditeľka školy Mgr. Beáta Bodišová: „Aktivity projektu boli zamerané na inováciu materiálno-technického zabezpečenia a skvalitnenie procesu vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku tak, aby sa naplnil celkový strategický cieľ projektu modernizáciou vzdelávania na našej škole v súlade s požiadavkami praxe zvýšiť uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce vo všetkých troch študijných odboroch. Škola získala novú informačno-komunikačnú techniku pre všetky študijné odbory, spomeniem konkrétne 46 počítačov, maliarske stojany, digitálny fotoaparát, digitálnu kameru, kľučovacie pozadie, štúdiová súprava stálych svetiel na fotografovanie, interaktívne perá. Maturanti sa potešia dvom príručkám Kompendium maturanta pre študijný odbor grafik digitálnych médií a Kompendium maturanta pre študijný odbor mechanik počítačových sietí - na ich napísaní sa podieľali samotní pedagógovia. A pre študijný odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení vytvorili učitelia a majstri odborného výcviku odborné výučbové videá zamerané na sústruženie, frézovanie a zváranie. V rámci implementácie projektu sme nezabudli ani na projektový tím, ktorého jednotliví členovia mali možnosť zúčastniť sa v rámci projektu viacerých odborných školení a kurzov, napr. kurz kreslenia a grafického dizajnu, fotografovania a spracovania obrazu, animácie, filmovania, webdizajnu, publikačných systémov a kurz 3D grafiky tak, aby podchytili najmodernejšie trendy v odbornej oblasti. Spomeniem aj ďalšie aktivity ako napríklad inovácia školského vzdelávacieho programu, do knižného fondu školy pribudla nová odborná literatúra, vytvoril sa nový obsah interaktívnych cvičení, pripravili sme kódovaný vzdelávací materiál, ktorý je vzájomne prepojený ako vzdelávací a testovací prvok. Interaktívne cvičenia sú naprogramované tak, aby žiakov zaujali, zatraktívnili vyučovanie a stimulovali žiakov k činnosti v edukačnom procese.“

Projekt Komplexná modernizácia odborného vzdelávania na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici v Poprade sa počas celého obdobia realizácie a aj po jeho ukončení zameriaval na zdôrazňovanie výhod odborného vzdelávania. Naďalej bude pokračovať v aktivitách na propagáciu odborného vzdelávania, na zvyšovanie šancí absolventov na zamestnanie (po získaní maturitného vysvedčenia a výučného listu) zamestnať sa a uplatniť na trhu práce. Súčasné prognózy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy poukazujú, že najvyhľadávanejšie profesie pre podniky sú profesie vyžadujúce vysoký stupeň ovládania technických zručností, ktoré sú zárukou perspektívnej budúcnosti.

Ing. Monika Mašlejová, manažérka publicity pre projekt