Projekt: Modernizácia strojárskej dielne... Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Janka Zajoncová

PROJEKT:  
Modernizácia strojárskej dielne smerujúca k zvýšenej motivácií žiakov na praktickom vyučovaní

V mesiaci jún 2017 naša škola podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia programov regionálneho rozvoja, Bratislava. Zareagovali sme na výzvu v rámci operačného programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom výzvy je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Naša žiadosť bola úspešná a dňa 12.4.2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pod číslom IROP-Z-302021K007-223-14 . Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 670 283,86 eur, pričom poskytovateľ príspevku poskytne 95 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 636 769,67 eur, zvyšnú časť v sume 33 514,19 eur , t.j. 5 % celkových oprávnených výdavkov sa zaviazal spolufinancovať zriaďovateľ školy – Prešovský samosprávny kraj. Náš projekt je zameraný na zmodernizovanie strojárskej dielne modernými inovatívnymi technológiami, a to nákupom vertikálneho CNC obrábacieho centra, 6 ks frézovačiek s príslušenstvom a 6 ks sústruhov s príslušenstvom. S modernizáciou dielne je spojená aj nevyhnutná výmena elektroinštalácie.

Z verejného obstarávania vyšla najvýhodnejšie ponuka od českého dodávateľa strojov firmy ADATE, s.r.o. Kompletná dokumentácia z verejného obstarávania bola zaslaná na druhu ex-ante kontrolu v decembri 2018. Následne v auguste 2019 sme obdŕžali z MPaRV SR pozitívnu správu, ktorá nám umožnila podpísať dňa 30.8.2019 kúpnu zmluvu s dodávateľom strojov. Predpokladaný termín dodania strojov je v júli 2020.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je naplánovaná na 18 mesiacov. Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol na základe žiadosti posunutý z mesiaca 6/2018 na 9/2019 z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania pri nákupe strojov. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je naplánovaný na 2/2021.

Realizáciou projektu chceme prispieť ku kvalite vzdelávania na našej škole. V našom regióne je viac potencionálnych zamestnávateľov technického zamerania, pôsobiacich v oblasti strojárenskej výroby, v rámci ktorých by sa absolventi odborov programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov dokázali uplatniť.