Stredná odborná škola technická v Poprade

Stredná odborná škola technická na Kukučí­novej ulici v Poprade patrí k najstarším školám v regióne a už vyše 50 rokov pripravuje odborníkov v oblasti strojárskej výroby a informačných technológií. Škola dosiahla v hodnotení kvality pedagogického procesu, ktorý vykonáva prestížna medzinárodná organizácia International Education Society (IES) London, rating BB - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. Absolventi študijných odborov majú možnosť získať okrem maturitného vysvedčenia a výučného listu aj medzinárodne uznávané certifikáty:

 • IES London certifikát preukazujúci, že absolvent získal vzdelanie v inštitúcii príslušného ratingu,
 • CISCO systems USA certifikát pre oblasť informačných technológií,
 • CLOOS Schweisstechnik Haiger SRN certifikát pre zváranie na robotizovanom pracovisku.

SOŠT je vybavená modernou výpočtovou techniku v 22 učebniach, ktoré slúžia pre teoretické a praktické vyučovanie. Všetky sú pripojené na vysoko rýchlostný internet s možnosťou bezdrôtového pripojenia v oddychových zónach. PC sú vybavené špičkovým grafickým softvérom, napr. Adobe Creative Suite 4, Cinema 4D, Cadkey, Surfcam. Škola má k dispozícii vlastnú jedáleň a školský internát. Každý rok v jeseni sa koná Deň otvorených dverí pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ, na ktorý sú vždy všetci spolu s rodičmi srdečne pozvaní.

Svoje aktivity SOŠT realizuje vo vlastných priestoroch a má k dispozícii:

 • budovu teoretického vyučovania s aulou,
 • budovu praktického vyučovania,
 • budovu mimoškolských aktivít, kde sa nachádza školský internát, penzión, jedáleň a salónik,
 • priestory pre športové využitie - telocvičňa s posilňovňou.

Pozornosť všetkých návštevníkov vzbudzuje najmä:

 • estetika a kultúrnosť našich priestorov,
 • vybavenosť odborných učební,
 • moderná výpočtová technika (8 učební výpočtovej techniky pre teoretické vyučovanie, 14 učební výpočtovej techniky pre praktické vyučovanie, počítačová sieť, internet...),
 • priestory pre šport, oddych, zábavu, posedenia...

Školenia a kurzy:

 • zváračská škola Z-E1, Z-G1, Z-M1,
 • obsluha a programovanie robotizovaného pracoviska na zváranie CLOOS ROMAT 310,
 • kurzy na PC v prostredí Windows, CISCO.

V súčasnosti vyučujeme v 21 triedach 555 žiakov (z toho 515 chlapcov a 40 dievčat). Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola zaoberá výrobnou činnosťou v oblasti strojárstva, poskytuje ubytovacie a stravovacie služby a služby IT a počítačovej grafiky.