3447 K grafik digitálnych médií Doporučený

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do študijného odboru:
- úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy,
- zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
- maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
- vysvedčenie o maturitnej skúške,
- výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:
- úplné stredné odborné vzdelanie,
- klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED - 3A.

Pracovné uplatnenie absolventa:
V štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, vo verejnej službe a v samopodnikateľskej činnosti. V zamestnávateľských organizáciách, ako sú tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík. 

Nadväzná odborná príprava:
- v pomaturitnom štúdiu,
- v bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
vo vysokoškolskom štúdiu.

V študijnom odbore sa poskytuje žiakom príprava pre činnosti kvalifikovaných odborných pracovníkov pri zhotovovaní grafiky digitálnych médií v rámci celkového spracovania digitálnych médií v organizáciách vydavateľského, reklamného, počítačového a grafického charakteru. Žiaci počas štúdia na SOŠT Poprad pracujú s profesionálnymi a  špičkovými grafickými nástrojmi Adobe Creative Cloud.

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, 2D a 3D grafiku digitálnych médií, vytvárať komplexné webové stránky, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných, grafických a web dizajnérskach štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

Stiahnite si propagačné skladačky: