2426 K programátor obrábacích  a    zvárací­ch strojov a zariadení

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov

Podmienky na prijatie do študijného odboru:
úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy,
- zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
- vysvedčenie o maturitnej skúške,
výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné odborné vzdelanie a odborná príprava na výkon prác v oblasti obsluhy a programovania automatizovaných strojárskych zariadení

Nadväzná odborná príprava:
- pomaturitné špecializačné štúdium,
- vysokoškolské štúdium.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení sú pripravovaní­, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch a firmách na nasledujúcich pracoviskách:
Výrobná oblasť:
- obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení - ručné zváranie materiálov,
programovanie a obsluha NC stroja,
- obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,
- programovanie a obsluha priemyselného zváracieho robota.
Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:
- technologickej prípravy výroby - technológ, príprava výroby,
- konštrukčnej prí­pravy výroby - konštruktér,
organizácie a riadenia - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster.

Priority odboru:
- študijný odbor - maturitné vysvedčenie + výučný list,
certifikát pre obsluhu robotizovaných pracoví­sk na zváranie, znalosť obsluhy počí­tačovej techniky,
- ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných a robotizovaných strojárskych zariadení,
- zváračský preukaz.

 

Stiahnite si propagačné skladačky: