2433 H obrábač kovov

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 3 roky
Učebný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do učebného odboru:
úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:
stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa:
V rôznych oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore

Nadväzná odborná príprava:
v nadstavbovom štúdiu

Absolvent učebného odboru obrábač kovov je kvalifikovaný pracovník, zvláda činnosti spojené s ručným spracovaním kovov a hlavne prácu na obrábacích strojoch - sústruhoch, frézovačkách a vŕtačkách. Vie určiť postup výroby, špecifikovať, nastaviť a ostriť nástroje. Obrába jednoduché i zložité súčiastky podľa technickej dokumentácie, kontroluje správnosť obrobku meraním.

Príprava v odbore obrábač kovov vytvára predpoklady k tomu, aby absolvent po príslušnej praxi zvládol i obsluhu a nastavenie CNC strojov. Profesia je v súčastnosti jednou z najžiadanejších a má zaručenú perspektívu.

 

Stiahnite si propagačné skladačky: