Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 25. januára 2019, od 8.00 do 15.00 hod.

2. kolo prijímacieho konania Doporučený

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 19. júna 2018 do
3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov a do 3-ročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik
.
V učebnom odbore 2433 H obrábač kovov je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad. V oboch učebných odboroch je možnosť získať motivačné štupendium počas štúdia na SOŠT Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 V UČEBNÝCH ODBOROCH 2433 H OBRÁBAČ KOVOV a 2464 H STROJNÝ MECHANIK:

I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: Pre školský rok 2018/2019 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.  

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 15. júna 2018. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880810, 7880811, 7880821.


V Poprade 1. júna 2018

Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ SOŠT
Čítať ďalej...

Výsledky prijímacích skúšok v šk. roku 2017/2018

Riaditeľ školy oznamuje:
1. Termín zápisu na základe poradia podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka bude 28. mája 2018 od 7:00 do 15:00 h. na 1. poschodí.
2. Na základe poradia výsledkov prijímacieho konania bolo prijatých 31 žiakov v každom študijnom odbore.
3. Vzhľadom na to, že nie všetci žiaci sa zapíšu na štúdium, riaditeľ školy môže na ich miesto prijať ďalších uchádzačov v poradí. Rodičia ďalších uchádzačov v poradí sa môžu 29. mája 2018 od 07:00 – 14:00 h. telefonicky (t. č. 052 788 08 11) informovať o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium.
4. Zákonný zástupca na zápis so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti.
5. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§68 ods. 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.).
6. V prípade obdržania rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta, môže zákonný zástupca podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

PORADIE PODĽA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2018/2019:Čítať ďalej...

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 20. júna 2017 do 3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov. V tomto učebnom odbore  možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad.KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 V UČEBNOM ODBORE 
2433 H OBRÁBAČ KOVOV

I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: >Pre školský rok 2016/2017 prijímame do prvého ročníka: 
- absolventov 9. ročníka základnej školy, 
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.  V školskom roku 2016/2017 otvárame 1 triedu denného štúdia 2433 H obrábač kovov s plánovaným počtom prijatých žiakov 31.
II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 16. júna 2016. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročného gymnázia, hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880810, 7880811, 7880821.


V Poprade 30. mája 2017

Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ SOŠT
Čítať ďalej...

Výsledky prijímacích skúšok Doporučený

OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Zverejňujeme zoznam žiakov, ktorí vyhoveli, resp. nevyhoveli kritériám pre prijímacie konanie v 1. kole prijímacích skúšok 9. a 11. mája 2017.

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí pre nedostatok miesta budú zasielané poštou. Zápis prijatých uchádzačov bude 19. mája 2017 v budove teoretického vyučovania. Informácie ohľadom prijímacieho konania budú poskytnuté na telefónnych číslach: 052/7880811, 7880821, 7880810 v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 14.30 h.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT

2. kolo prijímacích skúšok Doporučený

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok v termíne 21. júna 2016 do 3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov. V tomto učebnom odbore je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 V UČEBNOM ODBORE
2433 H OBRÁBAČ KOVOV

I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: >Pre školský rok 2016/2017 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.  V školskom roku 2016/2017 otvárame 1 triedu denného štúdia 2433 H obrábač kovov s plánovaným počtom prijatých žiakov 31.

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 17. júna 2016. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880810, 7880811, 7880821.


V Poprade 26. mája 2016

Mgr. Beáta Bodišová
riaditeľka SOŠT
Čítať ďalej...