2. kolo prijímacieho konania Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT Poprad
  • Prečítané 251 krát

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 18. júna 2019 do 3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov a do 3-ročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik.
V oboch učebných odboroch 2433 H obrábač kovov a 2464 H strojný mechanik je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad. V učebných odboroch je možnosť získať aj motivačné štipendium počas celého štúdia na SOŠT Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 V UČEBNÝCH ODBOROCH 2433 H OBRÁBAČ KOVOV a 2464 H STROJNÝ MECHANIK:
I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: Pre školský rok 2019/2020 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška (na ktorej bude uvedené telefónne číslo zákonného zástupcu ) bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 14. júna 2019. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 18. júna 2019 v čase od 8.00 do 10.00 h. na sekretariáte riaditeľa školy.
K zápisu je potrebné doniesť si zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola, ktorú žiak navštevuje a tiež občiansky preukaz zákonného zástupcu.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880811.

V Poprade 30. mája 2019

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ