Oznam o počte voľných miest do 1. ročníka Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy
  • Prečítané 492 krát
Oznam o počte voľných miest do 1. ročníka SOŠ technickej, Ul. Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad pre školský rok 2020/2021

V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme záujemcom o štúdium na našej Strednej odbornej škole technickej, že ku dňu 5. júna 2020 (piatok) evidujeme 8 voľných miest v učebných odboroch. Tieto miesta môžu byť naplnené žiakmi, ktorí si podajú prihlášku na štúdium do 2. kola (vydá príslušná základná škola, ktorú žiak navštevuje), príp. podajú odvolanie (zákonní zástupcovia) proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium do 11. júna 2020 (štvrtok) v rámci odvolacieho konania.  


Študijné odbory

Najvyšší počet žiakov povolený PSK

Prijatý počet žiakov, ktorí záväzne potvrdili nástup na štúdium

Počet voľných miest do 2. kola

3447 K grafik digitálnych médií

10

10

0

2682 K mechanik počítačových sietí

9

9

0

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

40

40

0

Spolu študijné odbory:

59

59

0

Učebné odbory

Najvyšší počet žiakov povolený PSK

Prijatý počet žiakov, ktorí záväzne potvrdili nástup na štúdium

Počet voľných miest do 2. kola

2433 H obrábač kovov

18

17

1

2464 H strojný mechanik

10

3

7

Spolu učebné 

odbory:

28

20

8


V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 052/7880811.

Poprad, 05. jún 2020

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy